Soukromá mateřská školka Praha 4

Provozní řád

1. Příhlášení a registrace

 • Zápis dětí je v průběhu celého roku do naplnění kapacity.
 • Přihlášení je možné po osobní návštěvě u nás, kde obdržíte přihlášku, evidenční list, čestné prohlášení. Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů a údajů dítěte uvedených v přihlášce v souladu se zákonem 101/2000Sb. pouze pro potřeby školičky Lupáček.
 • Rodiče přinesou kopii kartičky pojištěnce a očkovacího průkazu.

2. Provozní doba a podmínky provozu

 • Otevřeno je každý pracovní den od 06:30 hod. do 18:00 hod.
 • Rodiče mohou dítě přivést i během dne, po předchozí domluvě s personálem.
 • Dítě předává do péče a odpoledne vyzvedává rodič nebo zákonný zástupce. Každé ráno nahlásí, kdo dítě večer vyzvedne.
 • Hlídání mimo provozní dobu viz ceník hodinového a paušálního hlídání.
 • Dále se rodiče zavazují, že vyzvednutí dítěte po 18:00 hodině bude účtováno 150kč za každou započatou hodinu.
 • Ukončení docházky ze strany rodičů je nutno nahlásit měsíc dopředu.
 • Ukončení docházky ze strany školičky je v případě opakovaného porušování provozního řádu

3. Omlouvání nepřítomnosti

 • Děti je nutno v případě planované nepřítomnosti omluvit nejpozději do 18:00 hodin předchozího dne. V případě nemoci či úrazu nutno dítě omluvit nejpozději do 8:00 hodin daného dne.
 • Opakované neomluvení nepřítomnosti je možným důvodem k vyloučení ze školičky.

4. Zdravotní stav

 • Denně jsou přijímány pouze zdravé děti, které nejeví známky virového onemocnění a to z důvodu možného šíření infekce. Rodiče jsou povinni hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte.
 • V průběhu dne při podezření či vypuknutí onemocnění, tety okamžitě informují rodiče, kteří se musí neprodleně dostavit a odvézt dítě k lékaři či do domácího ošetřování.
 • Při návratu dítěte po nemoci je nutno doložit potvrzení od lékaře, že dítě je schopné opět navštěvovat kolektiv.

5. Platba školkovného

 • Ceny školkovného jsou uvedeny v platném ceníku, platnost je vždy na aktuální kalendářní rok.
 • Školkovné se hradí převodem nejpozději do 20. předchozího měsíce (číslo účtu a variabilní symbol vám budou sděleny při podpisu závazné přihlášky). Při neuhrazení v daném termínu je to považováno jako porušení provozního řádu a důvod k možnému vyloučení z docházky.
 • Při absenci delší než 10.dní se platí udržovací poplatek ve vyši 70% školkovného.
 • Při absenci do 10.dní se školkovné nevrací.
 • Za neomluvenou absenci se školkovné nevrací.
 • Rezervace místa je zajištěna odevzdáním přihlášky a zaplacením nevratného rezervačního poplatku ve výši 5000 kč, který se následně odečítá z prvního školkovného.

6. Pokyny pro rodiče

 • Děti musí mít vhodné oblečení jak do vniřních prostor tak i na venkovní aktivity. Důležitá je také vhodná obuv, ve školce je nutno nosit bačkorky a ven obuv dle ročního období. Doporučujeme dát dětem dostatek náhradního oblečení.
 • Pohyb ve vnitřních prostorech školičky je dovolen pouze v přezůvkách či návlecích. Osoby doprovázející děti na různé akce školičky se mohou pohybovat pouze v prostorech tomu určených.
 • V celém prostoru školičky je přísný zákaz kouření.
 • Pokud bude do programu zařazen výlet, divadlo apod., rodiče budou informováni týden dopředu.